Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń szpitalnej opieki zdrowotnej, dyżurów lekarskich, opieki zdrowotnej w Poradni

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na:

Cz. 1 – Udzielanie lekarskich świadczeń szpitalnej opieki zdrowotnej (całościowe lub częściowe zabezpieczenie usług medycznych):
1) w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Nr 1,
2) w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Nr 2,
3) w Oddziale Terapii Uzależnionych od Alkoholu,
4) w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

Cz. 2 – Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci lekarskich dyżurów medycznych:
1) w oddziałach szpitalnych,
2) w Izbie Przyjęć Szpitala.

Cz. 3 – Udzielanie lekarskich świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni:
1) Zdrowia Psychicznego,
2) Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej spełniające wymagania zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, materiały i informacje o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty i projekt umowy można pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.wpsp.pl

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, pod rygorem nieważności w terminie do dnia 12 lutego 2016 roku do godz. 10:00
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 12 lutego 2016 roku. o godz. 12:00 w siedzibie Szpitala w Dziale Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi ustnie w dniu 15 lutego 2016r. o godz. 13:00 w siedzibie Szpitala w Dziale Zamówień Publicznych i niezwłocznie informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szpitala pod adresem http://wpsp.pl oraz na szpitalnych tablicach ogłoszeń.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia informuje, że:
1) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości bądź w poszczególnych jego zakresach oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
2) w przypadku, gdy cena oferty oferenta przewyższałaby wartość środków przeznaczonych przez udzielającego zamówienia na realizację świadczeń, dopuszcza się negocjacje w tym zakresie. Negocjacje będą prowadzone przez Dyrektora Szpitala lub osobę przez niego upoważnioną,
3) oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 152-154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DYREKTOR SZPITALA
Żurawica, dnia 01 lutego 2016 roku


Załączniki :