Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

1.Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2.W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3. Natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
4. Świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
5. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania tych metod, a także o wynikach leczenia oraz rokowaniu.
6. Żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
   1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
   2) pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.
7. Zgłaszania niepożądanego działania zastosowanego u niego produktu leczniczego (leku) osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.
8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
9. Wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych i przyjęcie do Szpitala chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest udzielanie odpowiednich świadczeń zdrowotnych i przyjęcie do Szpitala bez zgody pacjenta.
10. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
11. Umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
12. Obecności osoby bliskiej przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych.
13. W przypadku hospitalizacji do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z tymi osobami.
14. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
15. Wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie informacji o jego stanie zdrowia innym osobom.
16. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
17. Ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej.
18. Do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
19. W przypadku hospitalizacji do opieki duszpasterskiej.
20. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w przypadku hospitalizacji.
21. W przypadku hospitalizacji do pomocy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w ochronie swoich praw.
22. Składania skarg i wniosków wg obowiązującego w Szpitalu trybu określonego Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.