Zapytanie ofertowe na pojazdy akumulatorowe, analizator hematologiczny

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin zakupów dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zaprasza oferentów do złożenia ofert w zapytaniach ofertowych na :

1. Zakup fabrycznie nowych pojazdów akumulatorowych:

1)   bagażowego w ilości 1 szt,

2)    towarowego w ilości 1 szt

2. Dostawa Analizatora hematologicznego wraz z montażem i szkoleniem personelu Laboratorium medycznego Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

 

 

Zapytanie ofertowe na aparat hematologiczny Pobierz
12.11.2015
Zapytanie ofertowe na pojazdy akumulatorowe Pobierz
12.11.2015