Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziałach Szpitalnych – Rozstrzygnięty

WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. E. BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY UL. RÓŻANA 9, 37-710 ŻURAWICA
NIP – 795-20-69-209, REGON 000667655

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziałach Szpitalnych.

i zaprasza do składania ofert

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekty umów oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie  Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy (sekretariat szpitala bud Nr 15 (ADMINISTRACJA) pok. Nr 10) oraz na stronie internetowej szpitala www.wpsp.pl w zakładce DLA KONTRAHENTA -> OGŁOSZENIA

Informacji w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 016 672 30 03 wew. 360.

Oferty należy złożyć w SEKRETARIACIE SZPITALA bud nr 15 pok. 10 lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 10.00 pod adresem:

 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

37-710 Żurawica, ul. Różana 9

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziałach Szpitalnych

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w Dziale Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania.

Termin związania z ofertą  30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym w ogłoszeniu zakresie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Na w/w świadczenia zdrowotne szpital planuje zatrudnić 2 oferentów.

 

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.).

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

Do pobrania: