Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik oddziału:

mgr Marzena Olearnik

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Małgorzata Kwaśnicka

Telefon:

16 672 30 03

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu świadczy profesjonalne usługi zdrowotne osobom uzależnionym od alkoholu.

Do zakresu jego działania należy w szczególności:
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami,
2. motywowanie i kwalifikowanie pacjentów uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia,
3. realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych, mających na celu dążenie do:
a) utrzymania abstynencji przez osoby uzależnione od alkoholu;
b) uczenia się prowadzenia trzeźwego stylu życia;
c) uczenia się rozwiązywania problemów związanych ze stanem chorobowym i sytuacją życiową osoby uzależnionej od alkoholu;
4. prowadzenie działalności konsultacyjno-edukacyjnej dla członków rodzin osób uzależnionych;
5. przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

Program terapeutyczny realizowany w Oddziale trwa do 8 tygodni. Każdy pacjent ma zapewnionych 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć grupowych oraz terapię indywidualną minimum raz w tygodniu. Program terapeutyczny adresowany jest zarówno do osób wykazujących wewnętrzną motywację do trzeźwienia i dokonywania zmian w swoim życiu, jak również pozostających w silnym oporze oraz z deficytem intelektualnym czy zdradzających objawy degradacji psychosomatycznej.
Spotkania grupowe i indywidualne prowadzone są przez specjalistów i instruktorów terapii uzależnień z wykorzystaniem metod psychoedukacyjnych, mikroedukacji, ćwiczeń do aktualnie przerabianych tematów, Przewodników Samopoznania, prac pisemnych realizowanych w grupach zadaniowych, treningów.
Do Oddziału przyjmowane są osoby na mocy postanowienia Sądu, jak również zgłaszające się dobrowolnie, po uprzednim ustaleniu terminu.

W ramach hospitalizacji Szpital zapewnia Pacjentom niezbędne konsultacje innych specjalistów na podstawie umowy z  Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.