Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik oddziału:

lek. Teresa Cieciak

p.o. Pielęgniarka oddziałowa:

Ewelina Jasiewicz

Telefon:

16 672 30 03

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Psychogeriatrycznym obejmują diagnostykę
i leczenie osób z zaburzeniami  psychicznych, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia.

W oddziale realizowane są świadczenia z zakresu

 • zapobiegania schorzeniom i niepełnosprawności u osób starszych,
 • rozpoznania i leczenia chorób występujących u pacjentów geriatrycznych, którzy wymagają całościowej oceny i opieki specjalistycznej oraz postępowania fizjoterapeutycznego, jako nieodłącznych elementu procesu leczniczego,
 • edukacji pacjenta geriatrycznego, jego rodziny lub opiekunów,
 • wsparcia psychologicznego.

Całodobowa opieka w Oddziale polega na:

 1. rozpoznaniu stanu psychicznego i fizycznego pacjenta,
 2. zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych i socjalno-bytowych pacjenta,
 3. oddziaływaniu psychologicznym, rehabilitacyjnym oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, szczególnie pacjentom wymagającym ścisłego nadzoru,
 4. farmakoterapii,
 5. szerokim dostępie do konsultacji specjalistycznych.

Opieka lekarska

W Oddziale opiekę lekarską sprawują nad pacjentami specjaliści psychiatrii, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, specjalista chorób wewnętrznych jak również specjalista neurologii i geriatrii. Ponadto każdy pacjent posiada możliwość realizacji konsultacji w zakresie schorzeń jakie posiada lub wykonania innych badań laboratoryjnych oraz obrazowych w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu.

Opieka psychologa

W Oddziale opieka psychologa stanowi porady udzielane z wykorzystaniem standardowych narzędzi psychologicznych, rozpoczynających lub weryfikujących proces diagnostyczno – terapeutycznych obejmujące m.in.:

 • ocenę psychologiczną i przeprowadzanie testów neuropsychologicznych,
 • ocenę procesów poznawczych,
 • ocenę innych dyspozycji psychicznych,
 • wykonanie niezbędnej konsultacji specjalistycznych,
 • ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.

Opieka pielęgniarska:

Opiekę pielęgniarską sprawuje personel wykwalifikowany – po wielu kursach,  między innymi z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego i psychiatrycznego oraz inni specjaliści pielęgniarstwa. Opieka nad pacjentem jest całodobowa.

Opieka pielęgniarska jest ukierunkowana na:

udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, a w szczególności obejmuje:

 • wywiad pielęgniarski,
 • ocenę stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta,
 • ocenę ryzyka powstawiana odleżyn, stanu zaawansowania odleżyny z ustaleniem sposobów leczenia,
 • ocenę stopnia nietrzymania moczu,
 • planowanie i realizacja procesu pielęgnacji,
 • przeprowadzanie edukacji zdrowotnej dla pacjenta, jego rodziny i opiekunów,
 • udzielanie wskazówek opieki pielęgniarskiej i wsparcia w czynnościach życia codziennego,
 • monitorowanie parametrów życiowych,
 • ograniczenie następstw niepełnosprawności przez aktywizację psychiczną i fizyczną w procesie samoopieki.

W zakresie fizjoterapii realizacja świadczeń polega na:

 • planowaniu przebiegu procesu fizjoterapii u pacjenta z dysfunkcją lub zaburzeniami czynnościowymi w oparciu o badanie lekarskie,
 • wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • adaptacji do nowych warunków życia, niepełnej sprawności,
 • wdrażaniu procedur edukacyjnych z zakresu np. korzystania ze sprzętu medycznego, wyrobów medycznych (sprzętu rehabilitacyjnego).