O szpitalu

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 2 szpitale psychiatryczne – o łącznej liczbie około 900 łóżek rzeczywistych. Szpital w Żurawicy posiada 120 miejsc na Oddziale Psychiatrycznym Ogólny Nr 1 i 2, 101 miejsc na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 25 na Oddziale  Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

Liczba łóżek psychiatrycznych na 10 tysięcy ludności w województwie podkarpackim jest niska i wynosi 4,6 (średnia w kraju 7,2) i świadczy o stosunkowo niskim stopniu zabezpieczenia ludności województwa w opiekę psychiatryczną w szpitalach.

Rozważając potencjalną konkurencję na rynku usług medycznych w zakresie leczenia chorób psychiatrycznych i uzależnienia od alkoholu, należy wziąć pod uwagę dodatkowy argument przemawiający na korzyść Szpitala w Żurawicy, tzn. jego usytuowanie w miejscu oddalonym od dużych aglomeracji, zadrzewionym i  cichym wpływającym optymistycznie na chorych oraz w bliskiej odległości od Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu (ok. 5 km), z którym nasz Szpital ma podpisaną umowę o świadczenie usług medycznych z zakresu :

1) diagnostyki laboratoryjnej,
2) diagnostyki rentgenowskiej,
3) tomografii komputerowej,
4) diagnostyki mikrobiologicznej.


1973 luty

– podjęcie przez Prezydium Rady Narodowej w Rzeszowie Uchwały w sprawie powołania z dniem 01-04-1973 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy
– powołanie na pierwszego Dyrektora Szpitala lek. med. Janusz Wałęgę

1975 listopad

– utworzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień, jako jednostki organizacyjnej Szpitala

1977
– rozpoczęcie rozbudowy zaplecza gospodarczego Szpitala

1979 lipiec
– powołanie lek mrd Maksymiliana Rotte na stanowisko Dyrektora Szpitala

1990 sierpień
– powierzenie stanowiska Dyrektora Szpitala lek med. Waldemarowi Gadeckiemu

1996 październik
– przeprowadzenie konkursu na Dyrektora Szpitala w wyniku którego Dyrektorem został lek. med Jacek Barket

1998 grudzień
– przekształcenie Szpitala w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy”

1999 Maj
– rozpoczęcie modernizacji i remontów obiektów szpitalnych
– utworzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Przemyślu jako jednostki organizacyjnej Szpitala

2000
– oddanie do użytku nowego pawilony szpitalnego dla Oddziału Terapii dla Uzależnionych od Alkoholu

2005
– odwiedziny Szpitala przez abp Józefa Michalika w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Świętego Andrzeja Boboli w Żurawicy

2007 styczeń
– przystąpienie pracowników Szpitala (lekarzy i pielęgniarek) do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w sprawach płacowych

2007 kwiecień
– zakończenie kompleksowej modernizacji Oddziału Psychiatrycznego nr 2 i dróg wewnętrznych oraz prac remontowych w Oddziale Psychiatrycznym nr 1 (budynek nr 6) budynku administracji, kotłowni szpitalnej

2007 maj
– powołanie na stanowisko Dyrektora Szpitala mgr Janusz Kołakowskiego

2007 październik
– zawarcie porozumień placowych z Oddziałem Terenowym Ogólnopolskiego Związku Lekarzy

2008 kwiecień
– podpisanie porozumień płacowych z Oddziałem Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych kończących akcję protestacyjną w Szpitalu

2008 wrzesień
– zorganizowanie w Szpitalu wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia Polityki Prozdrowotnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

2008 październik
– podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Podkarpackiego o nadaniu imienia Szpitalowi prof. Eugeniusza Brzezickiego

2008 listopad
– uroczystości związane z obchodami 35 rocznicy utworzenia Szpitala oraz z nadaniem Patrona Szpitalowi

2011 czerwiec
– pogrzeb tragicznie zmarłego Dyrektora Szpitala mgr Janusz Kołakowskiego

2012 10-styczeń
– mgr inż. Ryszard Cząstka obejmuje stanowisko Dyrektora Szpitala

2014 15-kwiecień
– Odwołanie mgr inż. Ryszard Cząstka ze stanowiska Dyrektora Szpitala

2014 sierpień
– mgr Mariusz Kwaśny obejmuje stanowisko Dyrektora Szpitala

2015 19-styczeń
– lek. med. Jan Kulawski odwołany ze stanowiska Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa

2015 20-styczeń
– P.O. Zastępcza Dyrektora d/s Lecznictwa lek.med Magdalena Łozińska

2015 27-styczeń
– P.O. Zastępcza Dyrektora d/s Lecznictwa lek.med Aleksandra Mazur